Phương án bố trí nghề nghiệp, quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đầm phá