Liên hệ

Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Huế

Địa chỉ: Trường Đại học Khoa học Huế – 77 Nguyễn Huệ – Huế – Việt Nam.
Điện thoại: 0543.832.788 – Fax: 0543.824.901 – Email: cssh@vnn.vn.
Tổng biên tập: PGĐ Nguyễn Quang Trung Tiến.

Website: huecssh.org.vn