Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Sau khi Đại học Huế ra đời, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế được thành lập theo quyết định số 3688/GDĐT ngày 06/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp giấy phép hoạt động tại bản đăng ký số 655 ngày 22/6/2000. Giám đốc Trung tâm là ông Đỗ Bang, Phó Giám đốc là bà Lương Thị Cảnh.

Ngày 18/02/2003, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 048/ĐHH-TCNS Về việc điều chuyển Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế thuộc Trường Đại học Khoa học Huế quản lý và điều hành, nhưng vẫn giữ nguyên con dấu cũ.

Ngày 12/5/2003, Đảng uỷ Trường Đại học Khoa học Huế ra Nghị quyết số 282/NQ-ĐU Về việc tín nhiệm cán bộ quản lý, đã bổ nhiệm Ban Giám đốc mới; ông Hoàng Văn Hiển làm Phó Giám đốc điều hành, ông Trần Xuân Bình làm Phó Giám đốc.

Trung tâm đã chuyển văn phòng từ 22 Phan Đình Phùng về 77 Nguyễn Huệ, Huế vào 12/02/2004. Đến 15/02/2006, Giám đốc Đại học Huế ban hành quyết định số 54/QĐ/ĐHH-TCNS Về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Khoa học, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Hiển làm Giám đốc Trung tâm.

Trong nhiệm kỳ mới, Ban Giám đốc Trung tâm được tổ chức lại. Ngày 30/3/2010, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 628/QĐ-ĐHH-TCNS Về công tác bổ nhiệm cán bộ, nhiệm kỳ 2009-2014, bổ nhiệm ông Trần Xuân Bình, Trưởng khoa Xã hội học, kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm. Đến 19/4/2010, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Huế ban hành Quyết định số 168/QĐ-ĐHKH/TCHC Về công tác bổ nhiệm cán bộ, nhiệm kỳ 2009-2014, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung Tiến, Q. Trưởng khoa Lịch sử, kiêm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm.

Trung tâm Khoa học Xã hội và nhân văn Huế (CSSH) có 13 cán bộ cơ hữu, là một cơ sở khoa học công nghệ có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng và tự hạch toán thu chi dưới sự quản lý của Trường Đại học Khoa học.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hoàng Hát