hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Chức năng nhiệm vụ
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Chức năng nhiệm vụ

1. Trung m tổ chức thực hiện các mặt công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực xã hội và nhân văn. Triển khai các kết quả nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước mà trực tiếp là Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung.

2. Xây dựng phòng tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo.

3. Thông qua các chương trình, đề tài nghiên cứu do Trung tâm tổ chức thực hiện, tập hợp và phát huy năng lực đội ngũ cán bộ khoa học ở các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu khoa học trên địa bàn Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung, thu hút sự cộng tác của các nhà khoa học trong nước và ngoài nước, tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế.

4. Tư vấn cho Trường Đại học Khoa học và Đại học Huế cùng các cơ quan, ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quản lý sử dụng và phát huy vai trò cán bộ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

5. Phối hợp với chính quyền và các cơ quan khoa học, văn hoá, nghệ thuật, kinh tế… ở Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung nhằm xây dựng các kế hoạch và dự án quản lý, tôn tạo, bảo vệ và khai thác, làm giàu thêm các di sản văn hoá dân tộc, đặc biệt ở địa bàn Thừa Thiên Huế.

6. Phối hợp với các trường, viện trong và ngoài Đại học Huế để tham gia đào tạo theo danh mục các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ở các bậc đại học và sau đại học. Thực hiện chương trình bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, quản lý kinh tế cũng như cấp chứng chỉ cho các học viên tốt nghiệp các chương trình riêng nếu được Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học giao nhiệm vụ.

7. Trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước và sự đồng ý của cơ quan chủ quản, Trung tâm được quyền tiếp xúc với các đơn vị, tổ chức khoa học trong nước và quốc tế để hợp tác nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo thuộc lĩnh vực của mình, được phép chủ trì hay tham gia thực hiện các dự án, chương trình nghiên cứu quốc tế, quốc gia và khu vực, góp phần đưa các thành tựu khoa học-công nghệ, quản lý kinh tế tiên tiến phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

8. Trung tâm phối hợp chặt chẽ với các Khoa, Trung tâm, Phòng của Trường Đại học Khoa học và các Ban, Trường, các Khoa thành viên của Đại học Huế để tư vấn, tiếp nhận và triển khai những hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

9. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức biên soạn và thông qua Trường Đại học Khoa học và Đại học Huế để xuất bản tạp chí, tài liệu về khoa học xã hội và nhân văn nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học, đào tạo và phổ biến thông tin khoa học theo luật pháp của Nhà nước và những quy định của cơ quan chủ quản.