hoc vi tinh

thiết kế website tại đà nẵng

thiết kế website tại đà nẵng

Tóm tắt Dự án Phong
Developed by JoomVision.com

Liên kết website

Liên kết-Quảng cáo

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

Tóm tắt Dự án Phong

Đơn vị thực hiện:Trung tâm Khoa học hội Nhân văn Huế (CSSH)

Đơn vị tài trợ: Chương trình bệnh phong và nhân phẩm con người Đông Nam Á (LHD-SA)

Tên dự án:Xây dựng mạng lưới hỗ trợ cho những bệnh nhân phong và người bị ảnh hưởng của bệnh phong trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu chung:Xây dựng mạng lưới những bệnh nhân phong và người bị ảnh hưởng của bệnh phong, cá nhân, tổ chức, đoàn thể (chính phủ và phi chính phủ) nhằm tạo cơ hội cho họ tiếp cận các dịch vụ xã hội và sinh kế mới. 

Mục tiêu cụ thể:

- Liên kết những bệnh nhân phong và người bị ảnh hưởng vào một tổ chức.

- Giảm thiểu sự kỳ thị, phân biệt đối xử và hướng đến bình đẳng giữa cộng đồng phong và cộng đồng bản địa.

- Hỗ trợ sinh kế mới cho bệnh nhân phong và những người bị ảnh hưởng.   

Kết quả mong đợi:

Mục tiêu 1:

Kết quả mong đợi(KQMD)1:

01 mạng lưới các bệnh nhân phong và người bị ảnh hưởng được xây dựng để theo dõi, phòng ngừa và quản lý.

KQMD2

01 mạng lưới các cá nhân, tổ chức và các bên liên quan được thành lập nhằm hỗ trợ cho cộng đồng bệnh nhân phong.

Mục tiêu 2:

KQMD1:

-  Một nhóm tuyên truyền viên bệnh phong được thành lập (liên kết với nhóm đã có) và hoạt động trong lĩnh vực bệnh phong.

KQMD2:

-  80% cộng đồng bản địa được nâng cao nhận thức và hiểu biết về bệnh phong nhằm tránh sự phân biệt và kỳ thị trong cộng đồng.

KQMD3:

-  80% những người bị bệnh phong và bị ảnh hưởng được tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng và tiếp cận với các dịch vụ xã hội.

Mục tiêu 3

KQMD1:

-  40% những người bị ảnh hưởng của bệnh phong được đào tạo nghề.

KQ MD2:

-  70% những người bị ảnh hưởng của bệnh phong tiếp cận được nguồn vốn vay và tín dụng để phát triển sinh kế.

KQMD3:

02 mô hình sinh kế mới được xây dựng thí điểm cho những người bị ảnh hưởng của bệnh phong.

Các nhóm hoạt động chính:

Dự án bao gồm 28 hoạt động được chia thành các nhóm hoạt động chính:

-  Nhóm hoạt động xây dựng mạng lưới

-  Nhóm hoạt động truyền thông

-  Nhóm hoạt động tập huấn, khám chữa bệnh

-  Nhóm hoạt động đào tạo nghề

-  Nhóm hoạt động hỗ trợ sinh kế

-  Giám sát và đánh giá dự án

Thời gian:

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013

 

                                                                                             Phạm Văn Thiện

                                                                                                           (Phụ trách dự án Phong)